הכנסה לטבלת GENERALLOAD לטובת שימוש בממשק

:_LINE = 0;

SELECT MAX(LINE) INTO :_LINE FROM GENERALLOAD2;

INSERT INTO GENERALLOAD2(…………..)

SELECT SQL.LINE = :_LINE, …………….

כתיבת תגובה